Vicariaat

voor onderwijs

Het vicariaat voor het onderwijs oefent het gezag van de bisschop uit over de katholieke onderwijsinstellingen en over het godsdienstonderricht in alle scholen van het bisdom Antwerpen.

Klik hier voor het organogram.
  • In het katholiek onderwijs: ondersteuning van het geheel van het onderwijs.
    Vanuit de Blijde Boodschap van Jezus de kwaliteit van het leven, het samenleven en het leren bevestigen, bestendigen, ondersteunen en uitbouwen.
  • Officieel en vrij niet-confessioneel onderwijs: toezicht op en ondersteuning van de R.K.-godsdienst.

 

Het vicariaat tracht ook het aanspreekpunt te zijn voor problemen die zich op het veld voordoen en daar bemiddelend en coördinerend op in te spelen. De contacten met personeelscentrales, directiegroeperingen, stedelijke en gemeentelijke overheden, ouderverenigingen worden zo sterk mogelijk uitgebouwd om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Aarzel dus niet om ons te contacteren, we staan VOOR het onderwijs.

Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te bouwen en de samenhang te bevorderen, komt er maandelijks een adviesgroep, de vicariale raad, samen die is gevormd met personen die elk een verantwoordelijkheid opnemen op een deelterrein. Zo wordt nuttige informatie uitgewisseld en gezamenlijk gezocht naar standpunten die het hele onderwijsgebeuren kunnen verder helpen.

De taken van het vicariaat zijn dus enerzijds ondersteunend en anderzijds coördinerend.

Contacteer ons


Kris Vanderoost

03 543 97 17

0497 30 68 96

kris.vanderoost@dsko.be

Stafmedewerker

Helga Melis

03 543 97 17

0478 82 47 38

helga.melis@dsko.be

Erkend bemiddelaar

Stafmedewerker

Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Hedwig Van Peteghem

Vicariaatsteam

Ludwig Getteman

inspecteur-adviseur coördinator

03 888 25 97

0496 74 40 06

ludwig.getteman@rkg.vlaanderen

Wim Selderslaghs

bestuurder vzw DKO

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be

Dis Van Berckelaer

Erkend bemiddelaar

Stafmedewerker

Martine Van Dun

Niveaucoördinator Buitengewoon Onderwijs, Schoolbegeleider

Niveaucoördinator buitengewoon onderwijs

Schoolbegeleider

Hildegard Meeusen

Niveaucoördinator basisonderwijs - Schoolbegeleider - Anker voor de scholengemeenschappen: Boemerang, BreSleGo, Diamant, BOS, Antwerpen Oost Basisonderwijs, School met de Bijbel De Zonnebloem Antwerpen