Vicariaat voor onderwijs

COBES Comitë Besturen Bisdom Antwerpen


Overeenkomstig het intern reglement van het bureau besturen en het overlegforum besturen, overlegorganen van de Dienst Besturen van het VSKO, wordt in het bisdom Antwerpen door de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs een Comitë Besturen Bisdom Antwerpen opgericht (COBES Antwerpen) waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Noorderlaan 108.

Het Comitë Besturen Bisdom Antwerpen is samengesteld uit 15 leden:

  • de Bisschoppelijk gedelegeerde voor Onderwijs
  • 4 vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers van besturen verkozen door de Schoolbesturen die basisonderwijs organiseren in het bisdom
  • 4 vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers van besturen verkozen door de Schoolbesturen die secundair onderwijs organiseren in het bisdom
  • 1 vertegenwoordiger of een plaatsvervanger van besturen verkozen door de Schoolbesturen die buitengewoon onderwijs organiseren in het bisdom
  • 1 vertegenwoordiger of een plaatsvervanger van besturen verkozen door de Schoolbesturen van het hoger onderwijs van het Nederlandstalig landsgedeelte met een onderwijsinstelling in het bisdom
  • 2 leden voorgedragen door de Bisschoppelijk Gedelegeerde voor Onderwijs
  • 2 leden voorgedragen door Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV).

    Voor de namen van de leden klik hier.

De vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers van de besturen zijn mandatarissen aangeduid door de raad van bestuur van die rechtspersoon. Het Comitë Besturen Bisdom Antwerpen heeft tot doel, in samenspraak met het overlegforum besturen, alle lokale Schoolbesturen in het bisdom Antwerpen, te informeren en te raadplegen aangaande de belangrijke problemen, waarin hun verantwoordelijkheid meespeelt. Schoolbesturen, toegetreden leden van de v.z.w. VSKO, die onderwijs organiseren in het bisdom Antwerpen kunnen bedenkingen en vragen ter bespreking op het overlegforum besturen aan de leden van COBES Antwerpen voorleggen. Het Comitë Besturen Bisdom Antwerpen organiseert de vorming en de begeleiding van de leden. De vertegenwoordigers van de Schoolbesturen in het overlegforum besturen informeren COBES Antwerpen over de onderwerpen die behandeld worden. Anderzijds geeft het COBES Antwerpen zijn standpunten mee aan zijn vertegenwoordigers in het overlegforum besturen. Deze vertegenwoordigers raadplegen het COBES Antwerpen indien het onderwerpen betreft die de volledige groep aanbelangen en de vertegenwoordigers van het niveau al het onderwerpen betreft die uitsluitend op de dat niveau betrekking hebben.


Contacteer ons